Ekonomická návratnost tepelné izolace

Při posuzování návratnosti investic do snížení energetických ztrát objektu se často vychází pouze z prosté ekonomické návratnosti projektu, která se určí jako podíl finančních prostředků vložených do zateplení objektu a současné ceny ušetřené energie. Toto hodnocení nezohledňuje inflaci a nárůst cen energií a stavebních prací.

Výchozím podkladem pro realizaci nápravných opatření by měla být jejich efektivnost. Vyjádření efektivnosti jako podílu vložených investic a ušetřené energie je uvedeno v následujícím přehledu. Z přehledu vyplývá efektivnost zvolených investic. Jako nejvýhodnější vychází snížení tepelných ztrát u oken infiltrací.

Navrhovaná úprava Plocha kostrukce [m^^2^^] Investiční náklad [Kč] Úspora energie [MWh/rok] Podíl inves. a úspory ener. [Kč/kWh] Pořadí úprav
okna infiltrace 1385,64 76 210 48,581 1,57 1
okna prostup 364,64 126 420 17,561 7,20 2
střecha 225,06 247 566 10,636 23,28 3
obvod. stěna 706,76 918 788 29,532 31,11 4
podlaha 225,06 168 975 0,629 268,35 5

Z podílu investic a úspory energie vyplývá finanční náročnost dodatečných izolačních úprav objektu. Finančně nejméně náročnou úpravou a to i stavebně, je pořízení vhodného okenního těsnění a omezení infiltrace. Dalším krokem ke snížení energetických ztrát je správná volba izolačního skla nebo úprava stávajícího skla termoizolačními fóliemi.

Zpět