Druhy zářičů

V přírodě se vyskytují dva základní zdroje záření:

  • zdroj elektromagnetického záření (tok fotonů)
  • zdroj látkového záření

Jediný zdroj, který vyzařuje oba druhy záření je jaderná nebo termojaderná reakce. Radioaktivní záření má původ v jádře atomu, který je vysílá. Podle radioaktivních přeměn prvku se vyskytují tři druhy záření s těmito vlastnostmi:

  • Záření alfa je tok iontů helia He ( -částice), jejichž rychlost závisí na radioaktivním prvku. Vzniká např. při rozpadu jader atomu
  • Záření beta má spojité spektrum a je to proud elektronů. S elektronem se současně vyzařuje neutrio, jehož hmota je nepatrná vůči hmotě elektronu. Vzniká při rozpadu atomových jader na urychlovačích.
  • Záření gama je elektromagnetické záření o vlnové délce 0,001 až 0,01 nm. Vzniká v atomových jádrech při přechodech nukleonů z vyšších hladin na nižší, při brzdném záření a anihilaci částic.

Látkové záření se někdy nazývá korpuskulární záření a je to tok rychle letících částic (korpuskulí) s nenulovou klidovou hmotou. Částice mohou být elektricky neutrální (neutrony, neutria, atomy) nebo elektricky nabité (záření alfa, záření beta, protony, pozitrony, ionty).

Pohyb kladných iontů urychlovaný elektrickým polem se nazývá anodový paprsek (kanálové záření, ve směru od anody ke katodě), pohyb elektronů emitovaných katodou zase katodový paprsek.

Dále rozlišujeme aktivní a pasivní zářiče. V prvním případě je zdroj záření ve vlastním emitujícím tělese, ve druhém případě je záření odráženo povrchem jiného tělesa (reflektor).

Zpět