Stanovisko Ministerstva dopravy a spojů ČR k tonování skel vozidel

Přestože zatím v přírodě vládné zima, příchod jara se nezadržitelně blíží. S jarem se vrátí teplé a prosluněnné dny a pozvolna bude zahájena sezona pro instalace autofólií.

Vzhledem k tomu, že v minulém roce se velice často opakovaly otázky na správný způsob instalace autofólií a současně se zvyšil počet stížností z STK na nesprávný způsob provedení úpravy skel vozidel, rozhodli jsme se publikovat oficiální stanovisko Mnisterstva dopravy a spojů ČR k problematice úpravy skel vozidel autofóliemi.

Před vlastním rozhodnutím pro instalaci autofólií je dobré si uvědomit, že všechny úpravy zasklení vozidel je možné provádět pouze s dodržením podmínek daných předpisem EHK č.43.

Zajištění odborné montáže fólií na skla vozidel povoluje MD ČR při dodržení požadavků zákona č. 56/2001 Sb., předpisu EHK č.43-anotace, vyhlášky MDS ČR č. 341/2002 Sb a přílohy č.15.

Z vyhlášky č.341/2002 Sb. jsou pro nás důležité:

§ 34
(3) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle přílohy č. 15. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla. Tato podmínka neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle přílohy č. 15.
§ 36
(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
(3) Závadou podle odstavce 1 v zasklení vozidla je vždy:
  • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
  • zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost nižší než 70%.

Z §36 je zřejmé, že chybná instalace fólií je hodnocena jako závažná závada ohrožující bezpečnost provozu.

Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu. Podmínky pro instalaci fólií v ČR jsou obdobné jako v ostatních státech EU. V případě porušení těchto předpisu lze očekávat při cestách do zahraničí penalizaci mistními kontrolními orgány.

Pro snažší orientaci uvádíme seznam držitelů schválení pro provádění úprav zasklení vozidel bezpečnostními a ztemňovacími fóliemi a ztemňovacími skly.

Tento seznam vám nabízí možnost výběru schválených autofólií a poskytuje záruku odborné instalace v souladu s předpisy. Ná závěr vám nabízíme v bodech jak postupovat při instalaci autofólií.

  1. zvolit pouze shválené fólie-viz.seznam schválených držitelů Osvědčení
  2. propustnost čelního skla v žádném případě neupravovat
  3. propustnost předních bočních skel nesmí být nižší než 70% doporučujeme tyto skla neupravovat
  4. provedené úpravy musí být označeny na jednotlivých sklech schvalovací značkou ATEST 8SD 1818 v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č.341/2002 Sb.
  5. požadovat od instalační firmy Osvědčení nebo Typový list o provedené úpravě skel

Při respektování výše uvedených bodů nezbývá než vám popřát šťastnou cestu se správně upravenými skly.

Osvědčení vydané MDS ČR

Osvědčení vydané MDS ČR

Ukázka správné instalace autofólií.

Ukázka správné instalace autofólií.

Správné označení úpravy zasklení

Správné označení úpravy zasklení

Ukázka nepovolené instalace autofólií.

Ukázka nepovolené instalace autofólií.

Osvědčení o úpravě autoskla.

Osvědčení o úpravě autoskla.

Zpět